A A A
Aktualności >>>
Dodano: 17.03.2017

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - MOPS w Łodzi

Zgodnie z częścią VII Termin i warunki składania ofert ust. 5 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od daty opublikowania niniejszej listy tj. do dnia 21 marca 2017 r. poprzez ich złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro pok. 201.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Brak formalny

1

Oferta wspólna:

1) Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska 203/205;

2) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, ul. Wólczańska 217/219;

3) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, ul. Narutowicza 114;

4) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Nawrot 27.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług (dotyczy Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, ul. Narutowicza 114):

- dotyczy p. Jadwigi B. (koordynator) - brak potwierdzenia ukończenia kursu „ Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych”.

 

2

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, ul. Narutowicza 114

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług:

- dotyczy p. Jadwigi B. (koordynator) - brak potwierdzenia ukończenia kursu „ Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych”.

Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.