A A A
Zakres zadań

L.p.

Zadanie

Podstawa prawna

Rodzaj zadania

1.

Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

2.

Gromadzenie i upowszechnianie wśród organizacji, informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

3.

Opracowywanie zbiorczego harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzedu Miasta Łodzii i miejskie jednostki organizacyjne.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

4.

Upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych . Redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

5.

Organizowanie spotkań i konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczących współpracy z Miastem i innych istotnych problemów środowiska.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

6.

Wydawanie opinii w imieniu Biura ds. Partycypacji Społecznej o organizacjach pozarządowych na potrzeby władz Miasta oraz komórek/jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i innych podmiotów administracji publicznej.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

7.

Obsługa Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

8.

Udział w spotkaniach, konferencjach  i imprezach organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

9.

Opracowywanie zbiorczych sprawozdań i informacji dotyczących realizacji Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

10.

Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.874 z późn. zm.).

własne gminy

11.

Organizowanie i udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.).

własne gminy

12.

Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami, realizującymi zadania związane z problematyka mniejszości narodowych i etnicznych

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.).

własne gminy

13.

Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.).

własne gminy