A A A
Aktualności >>>
Dodano: 17-03-2017 08:44

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Łodzi w dniu dzisiejszym ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodano: 15-03-2017 15:15

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu bazy opracowań dot. Łodzi

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizację Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o udostępnienie opracowań/raportów diagnostyczno-analitycznych dotyczących Miasta Łodzi.
Dodano: 15-03-2017 08:00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
Dodano: 14-03-2017 12:59

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi ogłoszony Zarządzeniem Nr 5177/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r.
Dodano: 14-03-2017 12:24

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

W budżecie miasta dostępne są środki w wysokości 300 tys. zł na działania w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Pomysły dotyczyć mogę przestrzeni miejskiej, edukacji, kultury, sportu itp.
Dodano: 14-03-2017 11:26

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywizacja społeczna 50+"

Fundacja Go-Now ma przyjemność zaprosić seniorów w wieku 50 + do udziału w bezpłatnym projekcie pt; "Aktywizacja społeczna 50+". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017.
Dodano: 13-03-2017 08:15

Złożono ofertę w trybie art. 19a

Informujemy, że do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi wpłynęła nowa oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Przypominamy o możliwości zgłaszania uwag do oferty.
Dodano: 10-03-2017 12:10

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5252/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 07-03-2017 15:40

Budżet obywatelski - ostatnie dni składania wniosków!

BUDŻET OBYWATELSKI 2017/2018! To ostatnia szansa na złożenie wniosku! Nie czekaj, został tylko tydzień!
Dodano: 07-03-2017 14:05

Wyniki konkursu ofert „Moje Osiedle-Moi Sąsiedzi”

Rozstrzygnięto konkurs ofert na działania animacyjne i wsparcie realizacji inicjatyw sąsiedzkich na terenie osiedla Złotno. Na konkurs wpłynęły dwie oferty, złożone przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.