A A A
Aktualności >>>
Dodano: 14-04-2017 11:04

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 07-04-2017 09:49

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, ul. Piotrkowska 104 w sekretariacie (IV piętro, pok. 442), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r.
Dodano: 07-04-2017 08:55

Konkurs ofert - "Rehabilitacja lecznicza i psychologiczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin" - wezwanie do usunięcia braków formalnych

Wezwanie do usunięcia braków formalnych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia "Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin" ...
Dodano: 06-04-2017 11:38

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
Dodano: 03-04-2017 12:42

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Dodano: 30-03-2017 12:26

Konsultacje z ŁRDPP i organizacjami pozarządowymi

W okresie od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 odbywać się będą konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
Dodano: 30-03-2017 10:35

X Posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali 107B UMŁ odbędzie się X posiedzenie ŁRDPP. Program posiedzenia przewiduje omówienie konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (..).
Dodano: 30-03-2017 09:01

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 29-03-2017 14:22

Wyniki konkursu ofert ŁCO i ŁCW

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs ofert dotyczący przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu oraz konkurs ofert dotyczący przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.
Dodano: 28-03-2017 11:45

XXXI posiedzenie KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

W dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00, w budynku UMŁ, odbędzie się XXXI posiedzenie KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami