A A A
Informacja dotycząca przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) dotyczące możliwości przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Możliwość taka dotyczy:

 • nowych stowarzyszeń zwykłych, które po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. po dniu 20 maja 2016 r. uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

 • stowarzyszeń zwykłych działających przed dniem 20 maja 2016 r., które dokonały „przerejestrowania” do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Aby stowarzyszenie zwykłe mogło dokonać przekształcenia w stowarzyszenie rejestrowe musi posiadać co najmniej siedmiu członków, a zgodę na przekształcenie (wyrażonej w drodze uchwały) muszą wyrazić wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego.

Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe powinna zawierać (zgodnie z art. 42a ust. 2 ustawy):

 • nazwę i siedzibę stowarzyszenia,

 • powołanie władz stowarzyszenia,

 • przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,

 • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień
  w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

Uwaga! Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego (art. 42a ust. 3 ustawy).

Uwaga! O zamiarze przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy powiadomić wszystkich członków nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42b ust. 1 ustawy). Do ww. zawiadomienia należy dołączyć (art. 42b ust. 2 ustawy):

 • projekt statutu stowarzyszenia,

 • informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przekształcając stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (90-928 Łódź, ul. Pomorska 37) – formularz KRS-W20. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony
i podpisany przez wszystkich członków Zarządu. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42c ust. 3 ustawy).

Procedura dotycząca wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych została opisana tutaj >>>

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejestrowy informuje Prezydenta Miasta Łodzi o zarejestrowaniu stowarzyszenia i na tej podstawie stowarzyszenie zostaje wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi (bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego).

Informacje dodatkowe:

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe daje możliwość:

 • powoływania terenowych jednostek organizacyjnych,

 • zrzeszania osób prawnych,

 • prowadzenia działalności gospodarczej,

 • prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Przerejestrowanie wiąże się z koniecznością powołania Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

Podstawa prawna:

Art. 42a – 42e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)

Dokumenty do pobrania:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) >>>

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

pokój: 205

telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl, karolina.walczak@uml.lodz.pl, r.warda@uml.lodz.pl