A A A
Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposób załatwienia sprawy:

W celu otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5) wniosek o wydanie ww. zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłata skarbowa:

17,00 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II, kol. III, pkt 21).

Opłatę skarbową uiszcza się na konto:

GETIN NOBLE Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

z dopiskiem „za wydanie zaświadczenia – stowarzyszenia zwykłe

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

Podstawa prawna:

  1. Art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach(Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych >>>


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

pokój: 205

telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl, karolina.walczak@uml.lodz.pl, r.warda@uml.lodz.pl