A A A
Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych dotyczących:

 1. nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,
 2. imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 3. imienia i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 4. regulaminu,
 5. posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,
 6. przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 7. imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego,

załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenie zwykłe jest także zobowiązane informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z art. 40b ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych.
 2. Dokumenty stanowiące podstawy zmiany: protokoły oraz listy obecności z posiedzeń organów władz stowarzyszenia zwykłego podczas których dokonano zmian wraz z uchwałami w tym zakresie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Dokumenty do pobrania:

Przykładowy wniosek o zamieszczenie w ewidencji towarzyszeń zwykłych zmienionych danych >>>


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

pokój: 205

telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl, karolina.walczak@uml.lodz.pl, r.warda@uml.lodz.pl