A A A
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi


Sposób załatwienia sprawy:

Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta/w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

Etapy zgłoszenia:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego),
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • regulamin działalności,

W przypadku gdy wniosek o wpis składa Zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

Uchwalony przez członków założycieli stowarzyszenia zwykłego regulamin działalności powinien w szczególności określać:

a)    nazwę stowarzyszenia,

b)   cel lub cele stowarzyszenia,

c)    teren i środki działania,

d)   siedzibę,

e)    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,

f)    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

g)   sposób nabycia i utraty członkostwa,

h)   sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego).
 2. Do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki
  i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia.
 3. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Opłata skarbowa:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni
od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. Zrzeszać osób prawnych,
 3. Prowadzić działalności gospodarczej,
 4. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.
  w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

pokój: 205

telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl, karolina.walczak@uml.lodz.pl, r.warda@uml.lodz.pl