A A A
Stowarzyszenia zwykłe

W dniu 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy z dniem 20 maja 2016 r. wprowadza szereg zmian odnoszących się do stowarzyszeń zwykłych.

Tekst znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach >>>

W świetle ww. nowelizacji:

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadającą ułomną osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy).

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 ustawy).

 

Alfabetyczny wykaz stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie Miasta Łodzi zgłoszonych do dnia 19 maja 2016 r. >>>

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od dnia 20 maja 2016 r. >>>

 

 


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

ul. Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

pokój: 205

telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl, karolina.walczak@uml.lodz.pl, r.warda@uml.lodz.pl