A A A
uchwały Rady

Uchwała Nr VI /2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 maja 2017 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Uchwała Nr V /2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii na temat projektów uchwał w sprawie:

-  podniesienia świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej,

- podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Uchwała Nr IV /2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Uchwała Nr III /2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025.

Uchwała Nr II/2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru aktów prawa miejscowego i dokumentów o charakterze strategiczno-programowym, którymi zajmować się będzie Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego w roku 2017 r.

Harmonogram wybranych dokumentów

Uchwała Nr I /2017 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zgłoszenia uwag  w konsultacjach społecznych do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 13.12.2017 r.

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Uchwała Nr XVI /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała Nr XV /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XIV /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XIII /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na rok 2017

Uchwała nr XII/2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji  z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności ŁRDPP III kadencji.

Uchwała Nr XI /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Uchwała Nr X /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu.

Uchwała Nr IX /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat wyników konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018 >>>

Uchwała Nr VIII /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na lata 2016-2018 >>>

Uchwała Nr VII /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi >>>

Uchwała Nr VI /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych. >>>

Uchwała Nr V /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. >>>

Uchwała Nr IV /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia trybu i warunków użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. >>>

Uchwała Nr III /2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 marca 2016 r.  w sprawie wydania opinii na temat projektu Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. >>>

Uchwała Nr II/2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyboru aktów prawa miejscowego i dokumentów o charakterze strategiczno-programowym, którymi zajmować się będzie Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego w bieżącym roku kalendarzowym (wraz z harmonogramem) >>>

Uchwała Nr I/2016 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyboru I i II Wiceprzewodniczącego ŁRDPP III kadencji >>>