A A A
Model współpracy Samorząd-NGO

Wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem lokalnym zachęcamy do zapoznania się z Modelem Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest praktycznym poradnikiem w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej.

Model współpracy ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zasad współpracy międzysektorowej. Próbuje odpowiedzieć na pytania jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi opierało się zarówno na so­lidnych podstawach prawnych, jak również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?

Model współpra­cy został właśnie tak pomyślany, aby skutecznie i harmonijnie połączyć uwarunkowania współpracy związane z prawem i infrastrukturą, oraz z kulturą, czyli naszymi nawykami, zaufaniem, poczuciem odpowiedzialności, elastycznością, otwartością i szacunkiem dla innych ludzi…

W proponowanym modelu pokazane jest jakie minimalne oczekiwania muszą być speł­nione, aby w ogóle można było mówić o współdziałaniu.  Zachęcamy do lektury

POBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY >>>

Polecamy również Poradnik Modelowej Współpracy, który jest rozwinięciem kwestii poruszanych w Modelu. Publikacja jest skoncentrowana na nakreśleniu idealnego modelu współpracy w zakresie wspólnego tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań z nimi związanych oraz tworzenia infrastruktury współpracy – czyli wspomaganiu społecznej aktywności. Poradnik zawiera też zestaw dobrych praktyk oraz schemat samooceny. Całość publikacji dostępna tutaj:

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.1.pdf

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.2.pdf