A A A
harmonogram konkursów 2017

Lp.

Nazwa komórki/ jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi

Nazwa zadania konkursowego

Typ zadania (roczne, wieloletnie)/tryb realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania konkursowego

Termin ogłoszenia konkursu

1.

Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

roczne i wieloletnie / konkurs ofert

2 100 000,00 zł

styczeń 2017 r.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystywaniem różnych nośników zapisu.

roczne / konkurs ofert

60 000,00 zł

styczeń 2017 r.

Wdrożenie zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu mikro grantów dla organizacji pozarządowych.

roczne / konkurs ofert

100 000,00 zł

Nabór ciągły do wyczerpania puli środków finansowych

2.

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

roczne / konkurs ofert

102 900,00 zł

marzec / kwiecień 2017 r.

3.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.

roczne / konkurs ofert

4 100 000,00 zł

styczeń 2017 r.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.

roczne / konkurs ofert

40 500,00 zł

styczeń 2017 r.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – czerwiec 2017 r.

roczne / konkurs ofert

90 000,00 zł

styczeń 2017 r.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie kwiecień – grudzień 2017 r.

roczne / konkurs ofert

297 025,00 zł

marzec 2017 r.

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe w terminie kwiecień – listopad 2017 r.

roczne / konkurs ofert

233 766,00 zł

marzec 2017 r.

Wspieranie szkolenia sportowego w terminie lipiec – grudzień 2017 r.

roczne / konkurs ofert

4 100 000,00 zł

maj/czerwiec 2017r.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie
lipiec – grudzień 2017 r.

roczne / konkurs ofert

40 500,00 zł

maj/czerwiec 2017r.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie lipiec - grudzień 2017 r.

roczne / konkurs ofert

44 000,00 zł

maj/czerwiec 2017r.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

roczne / konkurs ofert

450 000,00 zł

luty 2017 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo- rekreacyjne dla najmłodszych łodzian.

roczne / konkurs ofert

390 000,00 zł

luty 2017 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

roczne / konkurs ofert

234 530,00 zł

luty 2017 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – "Trener osiedlowy".

roczne / konkurs ofert

300 000,00 zł

luty 2017 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

roczne / konkurs ofert

66 000,00 zł

luty 2017 r.

Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33 - budżet obywatelski.

roczne / konkurs ofert

20 000,00 zł

styczeń 2017 r.

DOZ Maraton Łódź

roczne / konkurs ofert

250 000,00 zł

marzec 2017 r.

Finał Marcin Gortat Camp

roczne / konkurs ofert

300 000,00 zł

marzec 2017 r.

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.

roczne / konkurs ofert

20 000,00 zł

marzec 2017 r.

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach - budżet obywatelski.

roczne / konkurs ofert

14 000,00 zł

konkurs ogłoszony w dniu 21 grudnia 2016r.

Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny.

roczne / konkurs ofert

450 000,00 zł

konkurs ogłoszony w dniu 15 grudnia 2016r.

4.

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi (pieszych i rowerowych) – Budżet Obywatelski 2017.

roczne / konkurs ofert

58 500,00 zł

styczeń 2017 r.

Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

roczne / konkurs ofert

60 000,00 zł planowane zwiększenie środków do 100 000,00 zł

marzec 2017 r.

5.

Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju

Modelowa wspólnota – konkurs na operatora programu mikrograntów.

wieloletnie / konkurs ofert

100 000,00 zł koszt programu mikrograntów

marzec / kwiecień 2017 r.

6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

roczne / konkurs ofert

480 000,00 zł

styczeń / luty 2017 r.

Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

roczne / konkurs ofert

5 075,00 zł

styczeń / luty 2017 r.

Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” (w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok).

roczne / konkurs ofert

716 400,00 zł

styczeń / luty 2017 r.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

roczne / konkurs ofert 7 230 631,00 zł luty 2017 r.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

roczne / konkurs ofert 130 240,00 zł luty 2017 r.

Organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizja.

roczne / przetarg nieograniczony

5 000,00 zł

I kwartał 2017 r.

Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej.

roczne / przetarg nieograniczony

5 202,00 zł

I kwartał 2017 r.

Organizowanie superwizji dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej.

roczne / przetarg nieograniczony

5 202,00 zł

III kwartał 2017 r.

Organizowanie szkoleń dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą.

roczne / przetarg nieograniczony

5 202,00 zł

I kwartał 2017 r.

Organizowanie superwizji dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą.

roczne / przetarg nieograniczony

5 202,00 zł

III kwartał 2017 r.

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

roczne / przetarg nieograniczony

7 000,00 zł

I kwartał 2017 r.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych).

wieloletnie / konkurs ofert

Wysokość środków finansowych na realizację zadań zostanie określona w budżecie Miasta Łodzi na 2018 r.

grudzień 2017 r.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych”.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Realizacja programu osłonowego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy.

wieloletnie / konkurs ofert

grudzień 2017 r.

7.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Realizacja zadań publicznych w zakresie działań na rzecz dzieci przewlekle chorych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 r.

roczne / konkurs ofert

147 560,00 zł

styczeń 2017 r.

Prowadzenie edukacji zdrowotnej mieszkańców Miasta Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

roczne / konkurs ofert

99 000,00 zł

luty / marzec 2017 r.

Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz organizowanie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączenia społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami.

roczne / konkurs ofert

90 000,00 zł

luty / marzec 2017 r.

Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w formie świadczenia usług tłumacza języka migowego.

roczne / konkurs ofert

48 000,00 zł

listopad / grudzień 2017 r.

8.

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta UMŁ

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Miasta w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Mieście i promujących osiągnięcia naukowe Miasta - zadanie realizowane poprzez regranting.

roczne / konkurs ofert

303 842,00 zł

luty 2017 r.

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia w Mieście w 2017 i 2018 r. imprezy naukowej mającej na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Miasta, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcania młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Miasta.

wieloletnie / konkurs ofert

110 000,00 zł (środki w WPF)

styczeń 2017 r.

9.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2018 roku.

roczne / konkurs ofert

Wysokość środków będzie określona w III kwartale 2017 r. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

IV kwartał 2017 r.

10.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych

Udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.

roczne / konkurs ofert

8 358,00 zł

lipiec 2017 r.

11.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Departament Architektury i Rozwoju

Organizacja konkursu pn. „Zabytek Dobrze Utrzymany”.

Zadanie w trybie art. 19a, realizacja do 90 dni.

do 10 000,00 zł

III kwartał 2017 r.

12.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wspieranie prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

wieloletnie / konkurs ofert

93 100,00 zł

luty 2017 r.

Wspieranie działalności na rzecz organizacji i promocji wolontariatu poprzez zlecenie prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu.

wieloletnie / konkurs ofert

55 860,00 zł

luty 2017 r.

Moje Osiedle-Moi Sąsiedzi” – wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

roczne / konkurs ofert

76 920,00 zł

styczeń 2017 r.

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta Łodzi, wspierające wdrożenie budżetu obywatelskiego 2017/2018.

roczne / konkurs ofert

35 000,00 zł

styczeń 2017 r.

Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM", niech żyje np. „ZACISZE" - organizacja konkursu na nową nazwę – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Zadanie w trybie art. 19a, realizacja do 90 dni.

9.777,00 zł

maj 2017 r.

13.

Zarząd Dróg i Transportu

Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja działań odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi.

roczne – zakup usługi

50 000,00 zł

lipiec/sierpień 2017r.

 

Pobierz wersję do wydruku >>>