A A A
uchwały Rady

Uchwała Nr V /2015 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4. >>>

Uchwała Nr IV /2015 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”. >>>

Uchwała Nr III /2015 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznawanych dotacji”. >>>

Uchwała Nr II/2015 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie udziału Miasta Łódź w projekcie „4 kąty dla 3 sektora - Polityka lokalowa dla organizacji pozarządowych w Łodzi” realizowanego przez Łódzką Federację Organizacji Pozarządowych. >>>

Uchwała Nr I /2015 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznegoz dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania wymogu doświadczenia instytucjonalnego w otwartych konkursach ofert. >>>

Harmonogram aktów prawnych i dokumentów o charakterze strategiczno - programowym planowanych do zaopiniowania przez ŁRDPP w roku 2015. >>>

Uchwała Nr XIII/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wydania rekomendacji Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na Przyszłą Kadencję Prezydencką. >>>

Uchwała Nr XII/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2014 - 2020. >>>

Uchwała Nr XI/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych. >>>

Uchwała Nr X/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”. >>>

Uchwała Nr IX/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. >>>

Uchwała Nr VIII/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. >>>

Uchwała Nr VII/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie konieczności załączenia pełnej dokumentacji wydatków w ramach sprawozdania z realizacji zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe ze środków budżetu Miasta Łodzi. >>>

Uchwała Nr VI/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017. >>>

Uchwała Nr V/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, regulaminu pracy Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. >>>

Uchwała Nr IV/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. >>>

Uchwała Nr III/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” >>>

Uchwała Nr II/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014”. >>>

Uchwała Nr I/2014 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie propozycji przekazania przez Miasto Łódź publicznych placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych) do prowadzenia przez organizacje pozarządowe w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. >>>

Uchwała nr VII/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. >>>

Uchwała Nr VI/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii na temat wprowadzenia zmian  w Załączniku do Zarządzenia Nr 4129/VI/2013 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”. >>>

Uchwała Nr V/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi  oraz Dom Dziecka nr 16 w Łodzi i nadania statutów jednostkom. >>>

Uchwała Nr IV/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 15 w Łodzi i nadania statutów jednostkom. >>>

Uchwała Nr III/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka nr 13 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom. >>>

Uchwała Nr II/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom. >>>

Uchwała Nr I/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi  oraz Dom Dziecka nr 10 w Łodzi i nadania statutów jednostkom. >>>