A A A
obowiązki organizacji pozarządowych związane z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuUstawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.) nakłada na szereg podmiotów – tzw. „Instytucji Obowiązanych” obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zasadniczo ww. ustawa dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które bezpośrednio przeprowadzają transakcje, np. banki, domy maklerskie.

 

Włącza jednak ww. ustawa do katalogu „Instytucji Obowiązanych”, także organizacje pozarządowe, tj.:

  1. Fundacje (wszystkie)
  2. Stowarzyszenia – posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, także w drodze więcej niż jednej operacji.

 

Obowiązki instytucji obowiązanych:

  1. Stworzenie i przyjęcie w formie pisemnej wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji (art. 10a ustawy) – powinna ona zostać przyjęta (tj. zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji). Przykładową procedurę można znaleźć na stronie www.ngo.pl

  2. Wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego – wyznaczenie ww. osoby/osób wymaga podjęcia stosownej uchwały przez władze organizacji, np. uchwały Zarządu, czyli organu władz który zgodnie z treścią statutu ma kompetencje związane z zarządzaniem majątku organizacji.

  3. Wyznaczona osoba/osoby odpowiedzialne w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego muszą mieć zapewniony udział w szkoleniu i uzyskać certyfikat.

  4. Rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro – w tym także rejestracja transakcji powiązanych, np. gdy są przeprowadzane również w drodze więcej niż jednej operacji (np. wpłata w trzech transzach).

Więcej informacji dla organizacji pozarządowych, związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące stosowania ustawy:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/pytania-instytucji-obowiazanych

 

Dokumenty do pobrania:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.)