A A A
Użyczenia lokali

Miasto może oddawać w użyczenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego lokale użytkowe, w których NGO prowadzą lub prowadzić będą działania związane z realizacją priorytetowych zadań Miasta Łodzi, określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi.

Lokale użytkowe mogą być oddawane w użyczenie organizacjom pozarządowym:
1) w trybie konkursu;
2) w trybie pozakonkursowym.

Tryb konkursowy jest stosowany w przypadku:
1) użyczenia lokalu użytkowego, w którym organizacja pozarządowa przez okres co najmniej 1 roku realizuje zadanie publiczne Miasta Łodzi;
2) użyczenia lokalu użytkowego, w którym organizacja pozarządowa nie prowadzi działalności, a który przekazany zostanie przez Miasto Łódź wraz ze zleceniem organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego.

Tryb pozakonkursowy może zostać zastosowany, w przypadku:
1) wypowiedzenia organizacji pozarządowej umowy użyczenia obecnie zajmowanego lokalu w związku ze sprzedażą nieruchomości;
2) przeniesienia praw do użyczenia z obecnie zajmowanego lokalu użytkowego na inny, w przypadku dalszej realizacji zadania publicznego Miasta Łodzi przez organizację pozarządową;
3) konieczności przyznania organizacji pozarządowej lokalu użytkowego w użyczenie na prowadzenie zadania publicznego ze względu na oddziaływanie siły wyższej np. klęski żywiołowej;
4) innej nadzwyczajnej sytuacji, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

Konkurs na użyczanie lokali użytkowych

Konkurs ogłaszany jest przynajmniej raz w roku i dotyczy użyczenia lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie lub zadania priorytetowe dla Miasta Łodzi.

Rekomendacji zadania lub zadań priorytetowych, wynikających Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok bądź polityk Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dokonuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, po uzgodnieniach z Biurem Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi i właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta Łodzi lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Nabór wniosków w konkursie trwa minimum 21 dni od momentu zamieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”.

Wnioski w konkursie składane są zgodnie ze wzorem POBIERZ >>>>.

Organizacja pozarządowa wnioskująca o użyczenie lokalu użytkowego w trybie konkursowym, musi spełnić następujące kryteria formalne:

  1. prowadzić nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku;

  2. dysponować budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów użytkowania lokalu;

  3. prowadzić w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, cześć lokalu użytkowego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej nie może przekraczać 35% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia przeznaczane są w całości na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;

  4. nie posiadać zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi;

  5. posiadać rekomendację komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej

Ocenie merytorycznej wniosku o użyczenie lokalu użytkowego podlegają:

  1. zgodność celów działań prowadzonych przez organizację pozarządową z programami  i politykami Miasta Łodzi, przyjętymi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;

  2. harmonogram planowanych działań;

  3. efektywność ekonomiczna użyczenia;

  4. efektywność społeczna użyczenia;

  5. zapewnienie dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami.

Umowy o użyczenie lokalu użytkowego, w którym realizowane ma być zadanie określone w konkursie, sporządza i zawiera Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Umowy o użyczenie lokalu użytkowego mogą być zawierane na okres 3 lat bądź na okres nieoznaczony, z założeniem corocznej weryfikacji celowości użyczenia, ze względu na charakter realizowanych zadań i sposobu ich prowadzenia.

Dodatkowe informacje odnośnie zasad użyczania lokali organizacjom pozarządowym:
email: a.skorzak@uml.lodz.pl lub l.prykowski@uml.lodz.pl
tel.: 42 638 46 99 lub 42 638 55 65

Zarządzenie Nr 3751/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym >>>

Zarządzenie Nr 4009/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 lipca lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego >>>