A A A
wyniki konsultacji
Dodano: 27-06-2016 09:20

Wyniki konsultacji Wieloletniego Programu współpracy na lata 2016 - 2018

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018".
Dodano: 22-12-2014 09:45

Wnioski z konsultacji w sprawie procedury konkursowej

Zakończył się nabór uwag do zasad ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Łodzi. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które przesłały do nas propozycje zmian w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi i zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na zgłoszone postulaty. W sumie wpłynęło 36 uwag.
Dodano: 21-11-2014 09:18

Wyniki konsultacji Programu współpracy na 2015 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015".
Dodano: 23-04-2014 10:21

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Dodano: 22-04-2014 11:43

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, regulaminu pracy Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, regulaminu pracy Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Dodano: 17-06-2013 13:34

Wyniki konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego"

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego".
Dodano: 28-05-2013 13:13

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Dodano: 15-05-2013 14:53

Wyniki konsultacji w sprawie połączenia jednostek budżetowych Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi i nadania statutu jednostce

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia jednostek budżetowych Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi i nadania statutu jednostce.
Dodano: 22-04-2013 14:28

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Konsultacje mają na celu zebranie od Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Czas trwania konsultacji: od dnia 30 kwietnia 2013 r. do dnia 13 maja 2013 r.
Dodano: 25-03-2013 12:39

Konsultacje w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" oraz Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi i nadania statutu jednostce

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia jednostek budżetowych Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi i nadania statutu jednostce