A A A
Użyczenia dróg wewnętrznych dla ngo

Od 31 maja 2012 organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o nieodpłatne użyczenia dróg wewnętrznych na prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego – w tym ulicy Piotrkowskiej, która od 1 stycznia 2012 roku otrzymała ten status.

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z nowej możliwości współpracy z Miastem planując różnego rodzaju działania dla mieszkańców takie jak np.: akcje edukacyjne, inicjatywy artystyczne czy pikniki ekologiczne. 

Ubiegając się o użyczenie przestrzeni drogi wewnętrznej organizacja powinna spełniać następujące warunki:

- działalność, którą chce przeprowadzić powinna mieścić się w sferze zadań publicznych pożytku publicznego zgodnie z Art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w ramach planowanej inicjatywy organizacja nie może prowadzić działalności gospodarczej,
- działalność, którą planuje przeprowadzić organizacja powinna być zgodna z jej statutem.
Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne by móc wnioskować się o użyczenie drogi wewnętrznej od miasta. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.


Więcej informacji w zakresie wnioskowania o użyczenie dróg wewnętrznych udzielają pracownicy Zarządu Dróg i Transportu:

- Beata Konopka (ul.Piotrkowska, Pasaż Schillera) - tel 638-49-57,
- Grzegorz Pałasz (Bałuty) - 638-49-71,
- Marceli Kotwasiński (Górna) -  638-59-09,
- Piotr Kunach (Widzew, Polesie) - 638-59-09.

Zobacz:
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat