A A A
Mniejszości narodowe i etniczne

Łódzki Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

tel.: (+48) 42 664-17-22

Pełnomocnikiem Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych jest:
Dyrektor
Jacek Winiarski
tel.: (+48) 42 664-17-01
e-mail: jacek.winiarski@lodz.uw.gov.pl
pokój: piętro II, pok. 26

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, w tym w sprawach:
  • wizowych,
  • zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się, zaświadczeń o zarejestrowaniu obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • kart pobytu, polskich dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców,
  • wydalania cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • odwołań od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nakładania kar administracyjnych na przewoźników;
 • prowadzenie ewidencji zaproszeń Wojewody;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sprawach kar administracyjnych dla przewoźników;
 • kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-591 Warszawa, ul. Batorego 5,
tel.: (22) 60 119 75, 60 115 39, 60 144 20, 60 144 22,
fax.: (22) 60 116 96

Polskie ustawodawstwo dotyczące mniejszości:

 • Konstytucja RP Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 w art. 35 gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, w tym prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 zwalnia komitety wyborcze wyborców utworzone przez członków organizacji mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 stanowi, że szkoły publiczne umożliwiają podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury
 • ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ustala, że publiczne radio i telewizja powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim zawiera deklarację, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji przewidujące m.in., że w miejscowościach, w których występują zwarte środowiska mniejszości narodowych lub etnicznych nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język mniejszości.
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny przewiduje penalizację przestępstw popełnianych na tle etnicznym
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych ujawniających pochodzenie etniczne
 • ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych, oraz o języku regionalnym:

Instytucje i organizacje pomagające cudzoziemcom:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel: (022) 55 17 700
E-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
Tel: (0 22) 696 55 45
E-mail: rpd@brpd.gov.pl

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
tel: (022) 538 91 69
e-mail: iomwarsaw@iom.int www.iom.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
Tel: (022) 556 44 40
E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Aleja 3-go Maja 12 lok. 510
00-391 Warszawa
Tel: (022) 621 51 65
E-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
ul. F. Chopina 14/70
20-023 Lublin
Tel: (0 81) 743 68 05
E-mail: fundacja@fipp.org.pl
www.fipp.org.pl

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
ul. Ostrobramska 98
04-118 Warszawa
Tel: (022) 610 02 52
E-mail: osrodek@migrant.pl

Polskie Forum Migracyjne
ul. Orła Białego 44 a
05-080 Izabelin
Tel: (0) 605 888 753
E-mail: info@forummigracyjne.org

Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5 lok. 3
00-031 Warszawa
Tel. (0 22) 828-88-82
E-mail: pah@pah.org.p

Caritas
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Tel: 022 334 85 00
E-mail: Caritas@caritas.pl

Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego Sekcja Praw Człowieka
Al. Zygmunta Krasińskiego 18
30-101 Kraków
Tel: (012) 430 19 97
www.upc.uj.edu.pl/sekcja

Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć
ul. Sobieskiego 7/3
31-136 Kraków
Tel: (012) 633 72 23
E-mail: Office@niecassociation.org

Fundacja „Ocalenie”
ul. Ordynacka 9 / 21 (II piętro)
00-384 Warszawa
Tel: +48 22 828 50 54
fundacja@ocalenie.org.pl
www.ocalenie.org.pl

Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14
Warszawa
Tel: (022) 326 12 00
www.pck.org.pl