A A A
Osoby wskazane przez organizacje do udziału w pracach Komisji Konkursowych

l.p.

Imię i nazwisko

Organizacja pozarządowa

Telefon

Email

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Formularz zgłoszenia

1

Andrzej Wiśniewski

Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus

42/639-78-42,

608-140-479

abbakus@poczta.onet.pl

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

2

Roman Stępień

UKS SMS

606-212-240

roman@smslodz.pl

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Obronności Państwa i działalności Sił Zbrojnych RP.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

3

Janusz Matusiak

UKS SMS

42/254- 05-70

606-708-647

janusz@smslodz.pl

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

4

Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann

UKS SMS

664-034-500

mahof1@poczta.onet.pl

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Promocja Rzeczpospolitej za granicą.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

5

Grażyna Rosiak

Łódzkie Stowarzyszrenie Stomijne

504-536-260

mailemoje@wp.pl

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

6

Wojciech Ulatowski

Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

791-544-226

tkkf@lodzkitkkf.pl

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

7

Jarosław Skura

Klub Sympatyków Piłki Siatkowej

600-482-693

biuro@siatka-lodzkie.org

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

8

Izabela Desperak

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

607-444-008

idespera@uni.lodz.pl

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

9

Marcin Brzozowski

Stowarzyszenie Targowa 62

607-417-674

brzozowski@tlen.pl

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>

10 Michał Pietrakiewicz Stowarzyszenie CNBA

502-202-254

pietrakiewicz@gmail.com

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>
11 Krystyna Kozoris Stowarzyszenie "Łódzki Klub Amazonka" 604-052-661 k.kozoris@interia.pl

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Turystyka i krajoznawstwo.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.

Zobacz formularz zgłoszenia >>>
12 Zofia Przytyk Fundacja DOM W ŁODZI 508-188-060 zprzytyk@domwlodzi.org Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
13 J. Aleksandra Głowacka Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata 781-703-500 olaglowacka@o2.pl Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzicta narodowego. Zobacz formularz zgłoszenia >>>
14 Dorota Wieczorek Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej "START" 509-020-843 twpstart@gmail.com Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
15 Roman Bartoszuk-Antoszewski Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi romekba@wp.pl Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.

Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Turystyka i krajozawstwo.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Ratownictwo i ochrona ludzi.

Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
16 Grażyna Busse Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP 601-254-371 busse@toya.net.pl Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ochrona i promocja zdrowia.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edykacja, oświata i wychowanie.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
17 Elżbieta Ejsbrejner-Górska Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" 603-414-247 e.e.gorska@gmail.com Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Promocja zatrudnienia i aktywnizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Promocja i organizacja wolontariatu.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
18 Monika Bartczak Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" 668-335-202 monika-bartczak-84@o2.pl Ochrona i promocja zdrowia. Zobacz formularz zgłoszenia >>>
19 Jarosław Sobczak Fundacja Sportu SKS Start Łódź 42/662-05-75
514-203-031
jarekts@op.pl
jarekts1@fsstartlodz.pl
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Wspieranie i upowszechnianie klutury fizycznej i sportu.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
20 Jan Bujnowicz Fundacja im. Brata Alberta 501-899-929
bralbert@interia.pl Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Działalność charytatywna.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
21 Olga Kolczyńska Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"
600-670-018 olga.kolczynaska@zhr.pl Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.

Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
22 Monika Dyła Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  - Koło w Łodzi 42/689-90-60,
508-646-920
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.


Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Turystyka i krajoznawstwo.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>
23 Barbara Słabicka Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO 505-097-744 barbaraslabicka@poczta.onet.pl Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.
Zobacz formularz zgłoszeniowy >>>
24 Anna Kołodziejczak Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis" 600-919-270 aniakolodziejczak@op.pl Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-33.
Zobacz formularz zgłoszenia >>>