A A A
Z czym do kogo w Urzędzie Miasta Łodzi?

W ramach Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi, współpraca z III sektorem prowadzona jest za pośrednictwem różnych jednostek/komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Zobacz w jakim zakresie możesz współpracować z poszczególnymi komórkami Urzędu Miasta Łodzi:

 

Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej

Zakres współpracy

Kontakt:

1.

Wydział Edukacji

- współpraca z organizacjami przy wspólnej realizacji przedsięwzięć dotyczących m.in. oświaty, edukacji dzieci i młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia, aktywizacji społecznej młodzieży i przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział.

Hanna Belke-Markiewicz
42 638 48 28
h.markiewicz@uml.lodz.pl

2.

Wydział Kultury

- współpraca przy realizacji zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki i ochrony tradycji, w szczególności w dziedzinach dotyczących życia kulturalnego miasta oraz wspierania przedsięwzięć kulturalnych promujących Łódź

-pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

Jolanta Sławińska-Ryszka
42 638 43 92
jo.slawinska@uml.lodz.pl

3.

Wydział Sportu

- współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

- współpraca w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego łódzkich organizacji sportowych, promowanie dokonań łódzkich klubów sportowych

- przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji 
o realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej

Anna Świerkocka
42 638 48 35
a.swierkocka@uml.lodz.pl

Łukasz Jankowski
42 638 48 32
l.jankowski@uml.lodz.pl

Dominik Warda
42 638 48 23
d.warda@uml.lodz.pl

4.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

- współpraca w zakresie realizacji zadań wspierających zdrowie i podnoszące świadomość zdrowotną mieszkańców miasta

-współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach prac Oddziału ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

-pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział.

Juliusz Kurzawa
42 638 47 38 
j.kurzawa@uml.lodz.pl

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

- podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Więcej >>>

Robert Prencel
42 638 45 97
r.prencel@uml.lodz.pl

Agnieszka Surosz
42 638 45 43
a.surosz@uml.lodz.pl

5.

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

- współpraca przy realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez biuro.

- przekazywanie materiałów promocyjnych organizacjom realizującym projekty służące promocji wewnętrznej Miasta, umacniającym poczucie tożsamości lokalnej, aktywizujące przestrzeń miejską.

Anna Stanisławska
42 638 40 88

a.stanislawska@uml.lodz.pl

6.

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

 

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

- współpraca w zakresie realizacji zadań z zakresu wpierania organizacji pozarządowych, promocji rozwoju wolontariatu.

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

- Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami

- Gromadzenie i upowszechnianie wśród organizacji, informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym.

- Upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Więcej >>>

Artur Skórzak
42 638 46 99
a.skorzak@uml.lodz.pl

Ewa Owczarek
42 638 51 08
e.owczarek@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

- kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- współpraca w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;

- diagnozowanie potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych;

- koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi,

- współpraca w zakresie kreowania polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi

Więcej >>>

Łukasz Prykowski, 
42 638-55-65
l.prykowski@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania 
- działania w celu zapewnienia równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię.
- współpraca z organizacjami i instytucjami w temacie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu  lub na rzecz eliminowania skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania
- podejmowanie inicjatyw i działań promujących dobre rozwiązania w temacie równego traktowania
- współpraca z organizacjami i instytucjami przy  opracowywaniu Łódzkiej Karty Różnorodności

Więcej >>>

Monika Kamieńska,
42  638 54 63
m.kamienskia@uml.lodz.pl

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- współpraca w ramach realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- nadzór i kontrola merytoryczna nad realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

- udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGO's,

- opiniowanie i rekomendowanie działalności podmiotów niepublicznych współpracujących z MOPS w Łodzi.

Eliza Ziółkowska-Lewandowicz - kierownik
Eliza Mistrzak
Beata Lucimińska
Marta Wydrzyńska
42 685 43 42
owzpu@mops.lodz.pl

8.

 

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Oddział Współpracy z Uczelniami

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Łodzi akademickiej

Monika Paluch
42 638-58-19
m.paluch@uml.lodz.pl

9.

Zarząd Dróg i Transportu

- współpraca przy działaniach edukacyjno - informacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

- współpraca w zakresie użyczeń dróg wewnętrznych w celu realizacji inicjatyw w zakresie pożytku publicznego (więcej >>>)

 

42 638 49 11, 42 638 49 59
zdit@zdit.uml.lodz.pl

Drogi wewnętrzne:

- Ewa Borkowska (ul.Piotrkowska, Pasaż Schillera) - tel 42 632 49 57
- Grzegorz Lenart (Bałuty) tel 42 638 49 55
- Marceli Kotwasiński (Górna) 42 638 59 09,
- Piotr Kunach (Widzew) tel 42 638 59 09

10.

 

 

 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe

Urszula Waszczyk
42 638 40 72
u.waszczyk@uml.lodz.pl

11.

Wydział Dysponowania Mieniem

- prowadzenie spraw związanych z użyczeniem lokali użytkowych dla organizacje pozarządowych

Sławomir Leśniak
42 638 42 70
s.lesniak@uml.lodz.pl

12.

 

Wydział Organizacyjny

- udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym.

Beata Ignaszewska
42 638 40 29
b.ignaszewska@uml.lodz.pl

13.

Biuro Architekta Miasta

- działania w Strefie Wielkomiejskiej;
- działania edukacyjno-informacyjne dotyczące struktury architektoniczno-urbanistycznej Łodzi;

Bartosz Poniatowski
42 272 61 42
b.poniatowski@uml.lodz.pl

14. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony;
- popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi
Kinga Matczak
42 638 42 36
k.matczak@uml.lodz.pl
15.
Wydział Spraw Obywatelskich - Przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o utworzeniu na terenie miasta Łodzi stowarzyszeń zwykłych (więcej >>>)
- przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o powołaniu na terenie miasta Łodzi jednostek terenowych stowarzyszeń (więcej >>>)

- prowadzenie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie miasta Łodzi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach

Agnieszka Mikołajczyk
e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl
telefon: (42) 638-46-01

Radosław Warda
telefon: (42) 638-46-41
e-mail: r.warda@uml.lodz.pl

Karolina Bednarska-Walczak
telefon: (42) 638-46-10
e-mail: karolina.walczak@uml.lodz.pl

16. Wydział Zarządzania Kontaktami
z Mieszkańcami

- współpraca w zakresie realizacji zadania publicznego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w szczególności pomoc
w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez wydział.

Agnieszka Bilska
42 638 57 57
a.bilska@uml.lodz.pl

Magdalena Mamońska
42 272 60 83
m.mamonska@uml.lodz.pl
17. Biuro ds. Rewitalizacji

- współpraca z organizacjami w ramach KDO ds. Rewitalizacji i KDO ds. Polityki Lokalowej

- współpraca w zakresie realizacji działań wspierających rewitalizację (m.in. aktywizacja obywateli, partycypacja społeczna)

- współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji

- współpraca w zakresie realizacji działań projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”

- udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGOs

Ewa Grabarczyk

42 638 51 39

e.grabarczyk@uml.lodz.pl

Dorota Piskorska

42 638 57 54

d.piskorska@uml.lodz.pl