A A A
Polityka lokalowa dla NGO

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Łodzi mogą występować o najem lokali będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi.

Podstawową formą wynajmu lokali użytkowych są przetargi na wysokość stawki czynszu, organizowane w formie ustnej lub pisemnej i ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich - http://www.zlm.lodz.pl/przetargi/

Lokale na siedziby organizacji pozarządowych mogą być też wynajmowane z pominięciem przetargu. Najem lokalu w trybie bezprzetargowym następuje każdorazowo po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi i akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi (§ 6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi ). Wśród dostępnych w tej formie propozycji znajdują się lokale, które dwukrotnie bezskutecznie wystawiane były do przetargów.

Wyłączone z tego trybu są lokale użytkowe położone w strefie "0" (lokale usytuowane przy Placu Wolności oraz ul. Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego, mające wejścia bezpośrednio na parterze, a także, gdy takie lokale posiadają piętro z witrynami wychodzącymi na Plac Wolności lub ul. Piotrkowską na wskazanym odcinku), które nie mogą być przeznaczane na siedziby organizacji. Wyjątek stanowią fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które mogą ubiegać się o siedzibę w strefie "0".

Gdzie znaleźć bazę dostępnych lokali?

Wykaz dostępnych lokali użytkowych, które można wynająć w trybie bezprzetargowym dostępny jest na stronie http://www.zlm.lodz.pl/lokalebp/, a także w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich, ul. Piotrkowska 153, parter w części pałacowej, tel. 638-50-59.

Do wniosku o wynajęcie konkretnego lokalu użytkowego dołączyć należy:

- statut organizacji,

- aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku posiadania w najmie innych lokali użytkowych, stanowiących zasób Gminy, prosimy o przedłożenie zaświadczenia o braku zaległości czynszowych, uzyskanego do Wynajmującego.

Pobierz wniosek o najem lokalu w trybie bezprzetargowym >>>

Najem na preferencyjnych warunkach

Organizacje działające w różnych sferach pożytku publicznego i prowadzące działania wpisujące się w politykę Miasta mogą ponadto występować o obniżenie stawki czynszu do 50%. Wnioski oceniać będzie komisja ds. preferencji najmu, w skład której wejdę m.in. przedstawiciele Biura ds. Partycypacji Społecznej i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o preferencyjną stawkę czynszu, w przypadku spełnienia następujących wymogów:

a) prowadzą  działalność na rzecz mieszkańców Łodzi, która służy realizacji zadań Miasta określonych w przyjętych przez Miasto Łódź  politykach przynajmniej od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

b) zapewni zdolność do utrzymania lokalu,

c)  zamierza prowadzić w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego,

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację pozarządową, zyski w całości będą przeznaczone na działalność pożytku publicznego służącej realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w przyjętych przez Miasto Łódź politykach, a wielkość lokalu wykorzystywana do działalności gospodarczej nie będzie przekraczać 35% powierzchni wynajętego lokalu.

2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o preferencyjną stawkę czynszu składa wniosek do kancelarii wynajmującego wraz z następującymi załącznikami:

-odpis z rejestru KRS ;

-oświadczenie o zdolności pokrycia kosztów utrzymania lokalu, wraz z informacją o przyszłych źródłach finansowania organizacji ;

-oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności statutowej lub działalności odpłatnej     pożytku publicznego;

-oświadczenie, iż  zyski w całości będą przeznaczone na działalność pożytku publicznego służącej realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w przyjętych przez Miasto Łódź politykach, a wielkość lokalu wykorzystywana do działalności gospodarczej nie będzie przekraczać 35% powierzchni wynajętego lokalu (w przypadku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą);

-oświadczenie o braku zobowiązań finansowych na rzecz Miasta Łodzi oraz spółek miejskich.

Wzór wniosku o najem lokalu na preferencyjnych warunkach>>>

Ważne akty prawne:

Szczegółowych informacji w omawianym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich (tel. 42 638-42-15; 272-64-74; 272-64-75; 638-50-59).