A A A
archiwum ŁRDPP - I kadencja >>>
30 czerwca 2011 r. powołana została Łódzka Rada Pożytku Publicznego - organ konsultacyjno-doradczy, którego zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań rady pożytku publicznego należą:

1) opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,

6) podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego,

7) wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,

Rada może zajmować się również innymi sprawami jeśli przedłożone zostaną one przez przewodniczącego rady, bądź na wniosek przynajmniej jej 3 członków.

Łódzka Rada Pożytku Publicznego złożona jest z 17 członków. W skład rady wchodzi 11 przedstawicieli sektora pozarządowego (z czego 9 wybrały organizacje pozarządowe, a 2 Prezydent Miasta), 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łodzi oraz 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi. Lista członków rady dostępna jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.