A A A
uchwały Rady

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjmuje stanowiska w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. Zgodnie z uchwałą Rady nr 7 z dnia 3 kwietnia 2012r. Rada podejmuje uchwały głosując imiennie, stąd załącznikiem do uchwał jest lista osób głosujących. Wyjątek stanowią uchwały złożone, których treść jest wynikiem kilku oddzielnych głosowań


Uchwała nr 22/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wydania rekomendacji dotyczącej wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji” >>>

Uchwała nr 21/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uwzględnienia w Programie Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zadania finansowego pt. „Działania edukacyjno-informacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” >>>

Uchwała nr 20/2013 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”. >>>

Uchwała nr 19/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   z zaburzeniami psychicznymi,  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania >>>

Uchwała nr 18/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia jednostek budżetowych Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi i nadania statutu jednostce >>>

Uchwała nr 17/2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zaopiniowania wariantu możliwości utworzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171 w Łodzi >>>

Uchwała nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łodzi w roku 2013" >>>

Uchwała nr 15/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wydania opinii na temat potrzeby przeprowadzenia konsultacji dotyczącej wprowadzenia mian w uchwale Nr C/1849/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia "Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" >>>

Uchwała nr 14/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów >>>

Uchwała nr 13/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zaopinowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów >>>

Uchwała nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie podtrzymania wydanych opinii na temat projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji niżej wymienionych placówek zgodnie z podjętymi uchwałami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 21 stycznia 2013 r.:
- w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi przy ul. Franciszka Żwirki 11/13 - opinia pozytywna,
- w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34 - opinia pozytywna,
- w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9 - opinia pozytywna,
- w sprawie likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 - opinia negatywna. >>>

Uchwała nr 11/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27 >>>

Uchwała nr 10/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w ŁodZi zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi >>>

Uchwała nr 9/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji XLVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 >>>

Uchwała nr 8/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zaopinowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji LI Liceum  Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszzewskiego 73/75 >>>

Uchwała nr 7/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi" >>>

Uchwała nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 >>>

Uchwała nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3 >>>

Uchwała nr 4/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9 >>>

Uchwała nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 34 >>>

Uchwała nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi przy ul. Franciszka Żwirki 11/13 >>>

Uchwała  nr 1/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27 >>>


Uchwała nr 24/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wydania rekomendacji wobec polityki użyczeń lokali dla organizacji pozarządowych >>>

Uchwała nr 23/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie projektu strategii "Polityki Rozwoju Sportu 2020+ dla Miasta Łodzi" >>>

Uchwała nr 22/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii "Polityki Zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi" >>>

Uchwała nr 21/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii "Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+" >>>

Uchwała nr 20/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii "Polityki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Łodzi" >>>

Uchwała nr 19/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wydania opinii nt. ujednolicenia stawek czynszu dla organizacji działających w sferach pożytku publicznego oraz wysokości stawek czynszu dotyczących sektora pozarządowego w projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych. >>>

Uchwała nr 18/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013" >>>

Uchwała nr 17/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015" >>>

Uchwała nr 16/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu strategii "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi" >>>

Uchwała nr 15/2012 z dnia 3 października 2012r. w sprawie wydania opinii nt. wniosku o użyczenie lokalu dla Stowarzyszenia "Hospicjum Łódzkie" >>>


Uchwała nr 14/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wydania opinii nt konsultacji społecznych polityk sektorowych 2020+ >>>


Uchwała nr 13/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały Rady Miejskiej  w Łodzi ws. przyjęcia projektu Polityki Mieszkaniowej 2020+ >>>

Uchwała nr 12/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej Uchwałę ws. przyjęcia programu Nowe Centrum Łodzi >>>

Uchwała nr 11 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi" >>>


Uchwała nr 10 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego >>>

Uchwała nr 9 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka >>>

Uchwała nr 8 z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii nt. Zarządzenia nr 1986/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca w sprawie powołania Rady Mieszkańców Miasta Łodzi >>>

Uchwała nr 7 z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie głosowania imiennego członków Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego >>>

Uchwała nr 6 z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” >>>

Uchwała nr 5 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie wniosku o użyczenie lokalu dla Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych >>>

Uchwała nr 4 z dn. 20 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 >>>

Uchwała nr 3 z dn. 14 lutego 2012 r. ws. zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź >>>

Uchwała nr 2 z dn. 18 stycznia 2012 r. ws. Poparcia kierunku zmian w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ zaproponowanego  przez Koalicję na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łodzi.>>>

Uchwała nr 1 z dn. 18 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania  projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych – załącznika do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. >>>

Uchwała nr 7 z dn. 9 grudnia 2011 r. ws. zmiany treści uchwały nr 5/2001 Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dn 16 listopada 2011r.>>>

Uchwała nr 6 z dn. 9 grudnia 2011 r. ws. opinii nt. projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011-2015 >>>

Uchwała nr 5 z dn. 16 listopada 2011 r. dotycząca rekomendacji zmiany zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi w kontekście działalności pożytku publicznego >>>

Uchwała nr 4 z dn. 16 listopada 2011 r. ws. Przyjęcia założeń dla Centrum Obywatelskiego/Organizacji Pozarządowych >>>

Uchwała nr 3 z dn. 16 listopada 2011 r.ws. Przyjęcia Regulaminu Działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego >>>

Uchwała nr 2 z dn. 16 listopada 2011 r. ws. obecności Zespołu ds. Transportu, Komunikacji i Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym w Programie Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 >>>

Uchwała nr 1 z dn. 18 października 2011 r. ws zaopiniowania Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 >>>