A A A
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W sierpniu 2011 r. w drodze konkursu został wyłoniony kandydat na funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 5 września br. rolę tą pełni Łukasz Prykowski.

Do zakresu zadań Pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach dotyczących współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji;
2) kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
3) udział w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;
4) udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych;
5) kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
6) koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
7) pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi;
8) udział w pracach komisji i zespołów konsultacyjno-doradczych, działających na terenie Miasta Łodzi i kraju, zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych;
9) bieżąca współpraca z Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10) udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
11) współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
12) pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze;
13) współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych;
14) wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym zakresie z jednostkami pomocniczymi Miasta Łodzi;
15) przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi półrocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika.

Kontakt:
Łukasz Prykowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel.(42) 638-55-65, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b
e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl

Treść zarządzenia Prezydent w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=27754


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES wrzesień 2015 r. – luty 2016 r. >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES marzec 2015 r. – sierpień 2015 r. >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES wrzesień 2014 – luty 2015 r. >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES marzec 2014 r. - sierpień 2014 r.>>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES wrzesień 2013 r. – luty 2014 r. >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES marzec 2013 r. - sierpień 2013 r. >>>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES wrzesień 2012 r. - luty 2013 r. >>>