A A A
Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi


Organy administracji publicznej, przygotowując akty prawa miejscowego, powinny konsultować je ze środowiskiem organizacji pozarządowych, jeśli zakres tych aktów dotyczy sfery działalności statutowej organizacji. Konsultacjom z III sektorem podlega również corocznie uchwalany program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stanowią o tym zapisy art. 5 ust. 5  i 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Akty prawa miejscowego mogą dotyczyć:

1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;

2. organizacji urzędów i instytucji gminnych;

3. zasad zarządzania mieniem gminy;

4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

5. przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego w Łodzi wydaje Rada Miejska w formie uchwały. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku Łodzi będzie to Prezydent Miasta).

Czym wyróżnia się akt prawa miejscowego?

Przede wszystkim, akty te mają charakter:

- wykonawczy - służą wykonaniu ustaw (np. uchwała o Regulaminie Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami);

- strukturalno-organizacyjny (np. uchwała w sprawie zmian w statucie Miasta);

- porządkowy (np. uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi).

Tylko niektóre akty prawa wydawane przez gminę mają formę aktów prawa miejscowego. Za akty prawa miejscowego rozumie się takie regulacje, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. Wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

2. Muszą być wydane przez urząd, którego „właściwość miejscowa" dotyczy tylko jakiegoś określonego terytorium oraz ma on kompetencję do wydawania przepisów obowiązujących na danym terenie.

3. Adresowane są do ogółu społeczności i wskazują jej prawa i obowiązki.

4. Zawierają co najmniej jedną normę postępowania o charakterze: abstrakcyjnym (tzn. nie dotyczą tylko jednej konkretnej sprawy, jednorazowego wydarzenia, mogą być stosowane w dłuższej perspektywie) oraz generalnym (tzn. mogą mieć zastosowanie do różnych grup, nie dotyczą tylko jednego podmiotu).

5. Są ogłaszane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Szczegółowe formy oraz zasady konsultowania aktów prawa miejscowego określa w Łodzi:

„Regulamin konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".