A A A
sprawozdania z realizacji rocznego Programu

Miasto Łódź prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na trzech głównych polach: współpracy finansowej, pozafinansowej i infrastruktury współpracy

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W 2015 r. łączna kwota środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym (w ramach otwartych konkursów ofert, w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zakupu usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych) wyniosła 43 450 055,72 zł, co stanowi 103,56% ogółu środków zaplanowanych na realizację Programu (41 957 601 zł).

Wynika to z faktu, iż środki na realizację Programu planowane były w 2014 r., a stopień ich wykorzystania zależał przede wszystkim od trybu zlecania zadań, a także zmian w budżetach poszczególnych realizatorów współpracy po stronie Miasta w trakcie roku budżetowego. Ponadto zadania Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą zrealizowane w roku 2015 zostały skierowane do realizacji już w trakcie roku obowiązywania Programu.

Łączna kwota dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w ramach konkurów ofert w roku 2015 wyniosła 42 991 636,84 zł. Procentowy wskaźnik kwoty przyznanych dotacji w stosunku do środków ujętych w budżecie miasta na realizację ww. zadań w roku 2015 wyniósł 89,31%.

W ramach realizacji Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. ogłoszono 56 otwartych konkursów ofert.

Na podstawie wyników konkursów ofert zawarto 457 umów z 299 podmiotami realizującymi zlecone zadania publiczne w tym 28 organizacji zawarło umowę po raz pierwszy.

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2015 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2015 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2014 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2013 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2013 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2012 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2012 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 r. >>>

Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2011 zobacz >>>