A A A
Tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Łodzi, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznych jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

- kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku wyboru innego przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi,

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra ws. wzoru oferty

- Wzór oferty

- Wzór sprawozdania

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekty zgłoszone do Urzędu Miasta w Trybie Pozakonkursowym można znaleźć tutaj >>>