A A A
Aktualności >>>
Dodano: 23-01-2017 14:50

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy albo powiatu zgłoszone przez mieszkańców Miasta Łodzi do wydzielonej części budżetu miasta na 2018 r. w kwocie 40 000 000 zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim
Dodano: 23-01-2017 14:16

Konkurs ofert na działania wspierające budżet obywatelski

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dzialań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańcow miasta Łodzi, wspierających Budżet Obywatelski 2017/2018
Dodano: 23-01-2017 13:10

Konkurs ofert w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
Dodano: 23-01-2017 10:59

Oferta w trybie art. 19a

Informujemy, że do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland w dniu 16.01.2017 r.
Dodano: 23-01-2017 08:21

Konkurs Hate Free Cities

Fundacja Instytut Spraw Rodziny zaprasza do udziału w Konkursie wideo Hate Free Cities, realizowanego w ramach projektu edukacyjnego finansowanego przez Advocate Europe. Projekt realizowany jest równolegle w 4 miastach z 4 krajów Czech, Gruzji i Czarnogóry i Polski. Jeśli masz głowę pełną pomysłów i mniej niż 30 lat, jesteś przeciwny nienawiści i masz pomysł na to, jak jej przeciwdziałać - weź udział w naszym konkursie i zgarnij nagrody!
Dodano: 18-01-2017 15:26

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą z nowymi zasadami najmu

Weszło w życie zarządzenie „w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu”, a wraz z nimi zmiany zasad najmu lokali dla organizacji pozarządowych planujących prowadzić działalność gospodarczą.
Dodano: 18-01-2017 14:42

VIII Posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali 107B UMŁ odbędzie się VIII posiedzenie ŁRDPP. Program posiedzenia przewiduje omówienie projektu umowy najmu lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych, a także omówienie projektu ustawy dot. Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ewentualne zgłoszenie uwag w konsultacjach społecznych. ŁRDPP wybierze również dokumenty jakimi będzie chciała się zajmować w roku 2017 spośród wszystkich tytułów projektów aktów prawa miejscowego i dokumentów o charakterze strategiczno-programowym przesłanych przez komórki i jednostki organizacyjne UMŁ.
Dodano: 18-01-2017 13:01

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 4969/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 18-01-2017 08:24

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady. W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Dodano: 16-01-2017 14:11

KDO ds. Rewitalizacji- spotkanie

Spotkanie KDO ds. Rewitalizacji odbyło się 10 stycznia 2017 r. Do komisji dołączyło kilka kolejnych organizacji. Działania rewitalizacyjne nabierają tempa, a organizacje pozarządowe są w nich uwzględniane jako ważny partner. W 2017 roku KDO planuje regularne spotkania (raz w miesiącu).